Twitter:

Wythnos Dau

Yn Dechrau: 12/12

Rhagfyr

13th
Ras Sion Corn Noddedig!
16th
Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd - Dim Ysgol i'r Disgyblion

Ionawr

12th
Noson Rieni Blwyddyn 8
26th
Noson Opsiynau Blwyddyn 11

Chwefror

17th
Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd - Dim Ysgol i'r Disgyblion

Mawrth

2nd
Noson Opsiynau Blwyddyn 9
16th
Noson Rieni Blwyddyn 9
30th
Noson Rieni Blwyddyn 10

Ebrill

27th
Noson Tiwtoriaid Personol Blwyddyn 7

Lawrlwytho adnoddau...

16.12.16 Diwrnod HMS - Dim Ysgol i'r Disgyblion 17 days ago.

Cystadleuaeth Pel-rwyd Cenedlaethol yr Urdd

Llongyfarchiadau mawr i'r disgyblion a gystadlodd yn y gystadleuaeth pêl-rwyd! Canlyniadau: Tîm Bl 8 - wedi ennill pob gem (8)  yn y gystadleuaeth ac yn Bencampwyr Cymru!   Tîm Bl 9/10 ennill dwy gêm yn ...

Lieu Thomas Blwyddyn 8

 Llongyfarchiadau mawr i Lieu a gystadlodd ym Mhencampwriaeth Trampolîn Ysgolion Cymru!...

Pencampwriaethau Athletau Dan Do Ysgolion Cymru

Enillodd Harri Wheeler Sexton y fedal arian ym Mhencampwriaeth Athletau Dan Do Ysgolion Cymru. Bydd Harri yn mynd ymlaen nawr i gynrychioli Cymru ar y 10fed o Ragfyr yn Iwerddon. Pob lwc Harri! ...

Holiadur i Rieni/Cynhalwyr

Os ydych chi’n rhiant/cynhaliwr, neu’n disgwyl babi, hoffwn ni gael gwybod eich barn am y ddarpariaeth gofal plant yn RhCT, hyd yn oed os nad ydych chi’n manteisio arno.   Bydd llenwi’r holiadur hwn yn ein cyn...

Cynrychiolwr Rhiant Lywodraethwr

Llongyfarchiadau i Mr Dafydd Iolo Davies  a fydd unwaith eto yn eich cynrychioli chi fel Rhiant Lywodraethwr ar Gorff Llywodraethol Ysgol Gyfun Garth Olwg. Diolch yn fawr iawn i chi am eich cefnogaeth brwd.  ...

Cystadleuaeth Poster Bwrdd Iechyd Cwm Taf

Mae'r Adran Gelf wedi bod yn gweithio ar y cyd gyda Bwrdd Iechyd Cwm Taf i gynllunio posteri i osod o gwmpas yr ysbytai i atal pobl rhag ysmygu. Felly dechreuodd blwyddyn 7 ar y broses o gynllunio'r posteri trwy wneud ymchwil ar y we a trwy...

Megan Bowen Blwyddyn 7

Cystadlodd Megan yn y Pencampwriaethau Ewropeaidd CIKA yn Nulyn ar 8 Hydref.  Cystadlodd Megan yn y digwyddiad hwn gyda nifer o ddisgyblion eraill Garth Olwg.  Yn dilyn ôl rownd gyn derfynol yn erbyn Evani (disgybl arall yn ...

Llongyfarchiadau Niamh!

Cyhoeddwydd heddiw yn fyw ar Radio 1 bod Niamh Wedlake, Blwyddyn 10 wedi ennill gwobr 'Radio 1 Teen Award.' Nomineiddiwyd Niamh gan ei mam am iddi sefydlu dudalen ar y we i gynorthwyo pobl ifanc yn eu harddegau sy'n dioddef o salwch ddifrif...

Evani Evans Blwyddyn 7

Cystadlodd Evani yn y Pencampwriaethau Ewropeaidd CIKA yn Nulyn ar 8 Hydref.  Mae Evani wedi treulio'r 9 mis diwethaf yn hyfforddi 3-4 gwaith yr wythnos, ac weithiau ar benwythnosau ar gyfer y digwyddiad hwn. Cystadlodd Evani yn y digw...

Dyddiad Chwaraeon Hafan   Sgôr   Ffwrdd Adroddiad
16.11.16, 5:15pm Pêl-droed Blwyddyn 7 Year 7 Merched / Girls   5   0   Bryn Celynnog
16.11.16, 4:45pm Pêl-droed Blwyddyn 9/10/11 Years 9/10/11 Merched / Girls   2   1   Bryn Celynnog
16.11.16, 4:00pm Pêl-droed Blwyddyn 8 / Year 8 Merched / Girls   0   2   Bryn Celynnog
01.11.16, 4:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 7 Year 7   9   0   Bryn Celynnog
05.10.16, 4:30pm Pêl-droed Merched Bl 7 ac 8 / Yr 7 and 8 Girls   6   0   Y Pant
21.09.16, 4:00pm Rygbi 6ed / 6th Form   41   12   Coleg Merthyr / Merthyr College
Campws Cymunedol Garth Olwg
Y Brif Ffordd
Pentre'r Eglwys, Pontypridd
CF38 1DX

Croeso i'n gwefan...

 

 

Pleser yw cael eich croesawu i’n gwefan.  Mawr obeithiaf y cewch fwynhad o bori drwy ein gwefan lle cewch flas ar yr holl gyfleoedd a gweithgareddau y mae ein staff ymroddgar yn eu darparu i’n disgyblion.  Yma hefyd cewch ddathlu gyda ni yn llwyddiannau ein disgyblion gweithgar a thalentog.  Ymhyfrydwn yn ethos ofalgar yr Ysgol lle mae pwyslais ar les ein disgyblion yn sicrhau eu bod yn gwneud cynnydd ac yn cyflawni eu potensial gyda gwên.

Ymhyfrydwn yn ein hetifeddiaeth gref ac arloesol ac mae holl aelodau presennol yr ysgol yn ymwybodol o’n cyfrifoldeb i sicrhau fod y winllan a roddwyd i’n gofal yn parhau i ffynnu yn yr unfed ganrif ar hugain.

Diolch yn fawr am ymweld â’n gwefan.

 

Trystan Edwards

 

Prifathro