Twitter:

  • Parents' information evening re: Science Florida trip, 7pm Wednesday, 01.07.15 in the Lifelong Learning Centre about 22 hours ago
  • Noson wybodaeth i rieni am daith Gwyddoniaeth i Florida, 7yh nos Fercher, 01.07.15 yng Nghanolfan Dysgu Gydol Oes about 22 hours ago
  • The Life Saving course for Year 10 GCSE Physical Education students will begin on 06.07.15. Remember to bring swimming kit and old t shirt. 12:02 PM Jun 26th
  • Cwrs Achub Bywyd ar gyfer disgyblion Blwyddyn 10 TGAU Addysg Gorfforol yn dechrau ar 06.07.15. Cofiwch eich cit nofio a hen grys t. 12:01 PM Jun 26th
  • Come join us for A Night at the Races at Sports Club on 2/7/15 from 7.30 pm onwards, free entry #CyfeillionGarthOlwg 11:49 AM Jun 26th

Wythnos Dau

Yn Dechrau: 29/06

Mehefin

30th
Disgyblion Blwyddyn 6 yn Ymweld a
Noson Wybodaeth i Rieni Blwyddyn 6, 4.00-6.00 Neuadd Chwaraeon

Gorffenaf

1st
Noson Wybodaeth Taith i Florida, Ystafell Achlysuron, Canolfan Dysgu Gydol Oes
2nd
Noson Rasys Clwb Chwaraeon Llanilltud Faerdref 7.30 tan hwyr
7th
Mabolgampau yn Stadiwm Leckwith
17th
Ysgol yn cau am 1.00
20th
Diwrnod DPP - Ysgol ar Gau i Ddisgyblion

Lawrlwytho adnoddau...

Diwedd Tymor: 1 o'r gloch ar 17.07.15 26 days ago.

Noson Rasys Cyfeillion Garth Olwg - 02.07.15 am 7.30

Dewch i ymuno a ni yng Nghlwb Chwaraeon Llanilltud Faerdref ar nos Iau, 2il o Orffennaf am 7.30 tan yn hwyr.  Mynediad am ddim! ...

Blwyddyn 10 Disgyblion TGAU Addysg Gorfforol - Cwrs Achub Bywyd

Cwrs Achub Bywyd ar gyfer disgyblion Blwyddyn 10 yn dechrau ar ddydd Llun, 6ed o Orffennaf.  Cofiwch eich cit nofio a hen grys t. Diolch...

Taith Gwaith Maes Bioleg Blwyddyn 10 i Sir Benfro - 03.07.15

Byddwn yn ymadael yr ysgol erbyn 8.30 y bore ar ddydd Gwener, 3ydd o Orffennaf a dychwelyd i’r ysgol erbyn prynhawn dydd Sul, 5ed o Orffennaf. Cofiwch ddod â’r ganlynol - Dillad twym a dillad haf, cot wrth-ddŵ...

Taith Addysgol i Florida

Hoffem cynnig cyfle i chi caniatau i’ch mab/merch fynychu taith addysgol i Florida yn ystod Gwyliau Pasg, Ebrill 2017. Yr ydym wedi trefnu Noson Wybodaeth i Rieni ar ddydd Mercher y 1af o Orffennaf yma yn y Ganolfan Dysgu Gydol Oes a...

Gostyngiad Gwisg Ysgol - Merlin Sports

Gwisg Ysgol - Mae Merlin Sports yn cynnig gostyngiad o 10% ar wisg ysgol  - nodwch y rhif GOMS2015 i dderbyn y gostyngiad cyn 17eg o Orffennaf 2015. ...

Arddangosfa Celf a Dylunio - 11.06.15, 3.00-6.00

Dewch i weld gwaith Celf, Tecstilau a Ffotograffiaeth Lefel A ein disgyblion.    ...

Mabolgampau’r Sir yn Aberhonddu ar 09.06.15 ar gyfer Blynyddoedd 8 a 9

Dyma lun o dîm y merched, blwyddyn 8/9 a gystadlodd yn gystadleuaeth athletaidd y sir yn Aberhonddu. Llwyddiannau: Eli Stonehewer   2il yn y naid uchel. Clara Nuthall 2il yn y clwydi Da iawn i bawb oedd ynghlwm â&...

Rygbi - Blwyddyn 8 - Pencampwyr Ysgolion Bontypridd!

Llongyfarchiadau  i dîm rygbi Blwyddyn 8 ennill y gystadleuaeth rygbi 7 bob ochr Ysgolion Bontypridd wythnos diwethaf!...

Travis Weeks, Blwyddyn 7 - Gig yng Nghlwb Ifor Bach!

Chwaraeodd Travis Weeks, Blwyddyn 7 mewn gig gyda'i band yng Nghlwb Ifor Bach yng Nghaerdydd yn ddiweddar.  Travis yw’r person ifancaf erioed i chwarae yno! Da iawn Travis! ...

Dyddiad Chwaraeon Hafan   SgĂŽr   Ffwrdd Adroddiad
24.03.15, 3:00pm PĂȘl-rwyd Blwyddyn 7 Year 7   5   8   Glantaf
24.03.15, 3:00pm PĂȘl-rwyd Blwyddyn 10 Year 10   8   6   Glantaf
23.03.15, 9:00am PĂȘl-rwyd Blwyddyn 10 Year 10   16   4   Ysgol Bro Myrddin
23.03.15, 9:00am PĂȘl-rwyd Blwyddyn 8 Year 8   5   6   Ysgol Bro Myrddin
23.03.15, 9:00am PĂȘl-rwyd Blwyddyn 9 Year 9   12   7   Ysgol Bro Myrddin
23.03.15, 9:00am PĂȘl-rwyd Blwyddyn 7 Year 7   4   0   Ysgol Bro Myrddin
Campws Cymunedol Garth Olwg
Y Brif Ffordd
Pentre'r Eglwys, Pontypridd
CF38 1DX

Croeso i'n gwefan...

Croeso i'n gwefan newydd!

Pleser yw’ch gwahodd i bori trwy’r tudalennau amrywiol a dysgu mwy am ein hysgol uchelgeisiol. Rydym yn ymfalchïo yn ein treftadaeth gref ac edrychwn ymlaen yn hyderus at ddyfodol disglair i’n disgyblion oll.

Gobeithiaf yn fawr y cewch yma flas ar holl fwrlwm yr ysgol a hefyd ymdeimlad o ethos gofalgar a hapus ein cymuned arbennig. Cewch ddarllen am amrywiaeth eang ein gweithgareddau allgyrsiol – o sglefrfyrddio i goginio, mae rhywbeth yma at ddant pawb!

Rydym wedi diweddaru ein gwefan yn ddiweddar er mwyn eich galluogi i dderbyn mwy o wybodaeth yn syth o'r hafan. Rydym hefyd yn diweddaru ein safle gyda chyhoeddiadau ysgol a gwybodaeth bwysig felly gwnewch yn siŵr eich bod ymweld â'r safle'n rheolaidd!