Twitter:

  • Yr 11 GCSE Results available at the school from 9am and Yr 10 from 11am tomorrow 25/8/16 - Please enter the school via the main reception. 31 minutes ago
  • Canlyniadau TGAU Bl 11 ar gael yn yr ysgol am 9 y.b. a Bl 10 ar gael o 11 y.b. Yfory 25/8/16 - Defnyddiwch brif fynedfa'r ysgol OGYDD 33 minutes ago
  • Congratulations to Garth Olwg pupils on their successful A Level results! We wish them all the best for the future! https://t.co/wPqMX6C5eA 10:21 AM Aug 18th
  • Llongyfarchiadau i ddisgyblion Garth Olwg ar eu llwyddiant yn yr arholiadau Lefel A. Pob hwyl i chi yn y brifysgol! https://t.co/MddF2Fl5wb 10:13 AM Aug 18th
  • A-Level results from 8 a.m. and AS Level results from 10 a.m. This Thursday - Please enter the school via the Lifelong learning Centre 05:10 PM Aug 17th

Wythnos Dau

Yn Dechrau: 18/07

Medi

1st
Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd - Dim Ysgol i'r Disgyblion
2nd
Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd - Dim Ysgol i'r Disgyblion
5th
Ysgol yn ail agor i'r disgyblion yn dilyn gwyliau'r Haf

Lawrlwytho adnoddau...

Bydd Canlyniadau TGAU Blwyddyn 11 ar gael yn yr ysgol am 9 y.b. a chanlyniadau Modiwlau TGAU Blwyddyn 10 ar gael o 11 y.b. Dydd Iau yma 25/8/16 - Defnyddiwch brif fynedfa'r ysgol os gwelwch yn dda. 34 minutes ago.

Blwyddyn 13 yn camu ymlaen dan wenu!

Hoffai Ysgol Gyfun Garth Olwg llongyfarch ein hymgeiswyr Safon Uwch a diolch i rieni a staff am y gefnogaeth, gwaith caled ac ymroddiad wrth gynorthwyo’r myfyrwyr i gyrraedd set ardderchog o ganlyniadau. Roedd 92% o’r disgyblion...

Blwyddyn 12 – dechrau da i gyrsiau Safon Uwch

Roedd bron hanner yr holl raddau sgoriwyd gan fyfyrwyr Uwch Gyfrannol o safon A-C. Ymysg ein cyflawnwyr uchel, mae Iwan Cavil, Gruffydd Lloyd, Robbie Mears, Jac Smith, Tom Swayne a Daniel Thomas yn haeddu sylw arbennig gan i bob un ohonynt ...

Mabolgampau Ysgol 2016

Pwyntiau a safleodd 1af Owain - 477 pwynt 2il Iolo - 421 pwynt 3ydd Hywel - 404 points 4ydd Llywelyn - 346 pwynt 5ed Gruffydd - 333 pwynt 6ed Dafydd - 308 pwynt   Pencampwyr Ysgol 2016 Blwyddyn 7 Carwyn Salmon a Lara Watts Bl...

Thomas Stevens, Blwyddyn 9

Bydd Thomas Stevens, Blwyddyn 9 yn treulio wythnos yn ystod gwyliau’r Haf yn Florida gyda Chanolfan Gôl-geidwad Pêl-droed.  Bydd Thomas yn teithio i Orlando a bydd yn hyfforddi ochr yn ochr gyda Chlwb Pêl Droe...

Cystadleuaeth y Spelling Bee Ffrangeg

Llongyfarchiadau mawr i Seren Collier ac Annwylun Pike o flwyddyn 7 a fu’n cynrychioli’r ysgol yn rownd derfynol genedlaethol y Spelling Bee Ffrangeg yn Aberystwyth.  Trefnwyd y gystadleuaeth gan Lwybrau at Ieithoedd Cymru ...

Gwisg Ysgol y Chweched

 Mae cyfnod cyffrous yn dechrau i aelodau’r Chweched Dosbarth o fis Medi mlaen. Er mwyn cyfleu rôl a statws bwysig y Chweched dosbarth mae angen cyfleu delwedd broffesiynol, aeddfed. Bydd blaser du a bathodyn newydd y chwec...

Taith Blwyddyn 10 i Sir Benfro 1-3.7.16

Byddwn yn gadael yr ysgol erbyn 8.45 ar fore Gwener y 1af o Orffennaf ac yn dychwelyd ar brynhawn dydd Sul. Ni fydd yr ysgol ar agor felly byddwn yn dychwelyd i’r maes parcio yn y pentref. Rhaid cael - dillad cynnes, cot wrth ddŵ...

Gostyngiad - Gwisg Ysgol - Footprint Promotional Products Ltd

Gwisg Ysgol - Mae Footprint Promotional Products Ltd (Merlin Sports) yn cynnig gostyngiad o 10% ar wisg ysgol  - nodwch y rhif FBFPPL2016 i dderbyn y gostyngiad cyn 19eg o Orffennaf 2016. ...

Cystadlaethau Athletau Morgannwg

...

Dyddiad Chwaraeon Hafan   SgĂŽr   Ffwrdd Adroddiad
27.06.16, 3:30pm Rownderi Blwyddyn 9 / Year 9 Cartref/Home   12.5   6.5   Ysgol Cardinal Newman
27.06.16, 3:30pm Rownderi Blwyddyn 7 Year 7   6   7   Ysgol Cardinal Newman
22.03.16, 4:15pm PĂȘl-rwyd Blwyddyn 7a / Team Year 7a   11   0   Bro Morgannwg
22.03.16, 4:15pm PĂȘl-rwyd Blwyddyn 7b / Team year 7b   3   0   Bro Morgannwg
22.03.16, 4:15pm PĂȘl-rwyd Blwyddyn 8 / Year 8    16   4   Bro Morgannwg
22.03.16, 4:15pm PĂȘl-rwyd Blwyddyn 9 / Year 9    8   12   Bro Morgannwg
Campws Cymunedol Garth Olwg
Y Brif Ffordd
Pentre'r Eglwys, Pontypridd
CF38 1DX

Croeso i'n gwefan...

Pleser yw cael eich croesawu i’n gwefan fel eich Prifathro newydd. Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn i mi ac i holl randdeiliaid Garth Olwg gyda nifer o ddatblygiadau newydd o fewn y sector uwchradd. Braint ac anrhydedd yw cael ymgymryd â’r swydd hon ac felly ar ôl haf prysur o baratoi mae’r amser wedi dod i gymryd yr awenau’n ffurfiol yn llawn brwdfrydedd ac angerdd.

Mawr obeithiaf y cewch fwynhad o bori drwy ein gwefan lle cewch flas ar yr holl gyfleoedd a gweithgareddau y mae ein staff ymroddgar yn eu darparu i’n disgyblion. Yma hefyd cewch ddathlu gyda ni yn llwyddiannau ein disgyblion gweithgar a thalentog. Ymhyfrydwn yn ethos ofalgar yr Ysgol lle mae pwyslais ar les ein disgyblion yn sicrhau eu bod yn gwneud cynnydd ac yn cyflawni eu potensial gyda gwên.

Ymhyfrydwn yn ein hetifeddiaeth gref ac arloesol ac mae holl aelodau presennol yr ysgol yn ymwybodol o’n cyfrifoldeb i sicrhau fod y winllan a roddwyd i’n gofal yn parhau i ffynnu yn yr unfed ganrif ar hugain.

Diolch yn fawr am ymweld â’n gwefan.

Trystan Edwards.

Prifathro.