Twitter:

  • Blwyddyn 12 - Taith Sw Bryste, 'fory, Iau, 03.09.15/Year 12 - Bristol Zoo trip, tomorrow, Thursday, 03.09.15 about 14 hours ago
  • Croeso nôl i bawb, a chroeso mawr i’n Blwyddyn 7 newydd! Welcome back all, and a warm welcome to our new Year 7! about 21 hours ago
  • School restarts tomorrow school closes to pupils at 12.30. Thursday onwards - school as normal. Thank you 11:10 AM Sep 1st
  • Ysgol yn ail ddechrau yfory - ysgol yn gorffen am 12.30. Dydd Iau ymlaen - ysgol fel yr arfer . Diolch 11:10 AM Sep 1st
  • Year 10 and 11 GCSE Result Day – 20.08.15. Please see the arrangements in relation to collecting your results on the school website. 02:20 PM Aug 13th

Wythnos Un

Yn Dechrau: 31/08

Medi

3rd
Ysgol ar agor i bawb fel yr arfer
Blwyddyn 12 Taith Sw Bryste
4th
Blwyddyn 7 - Bws o Langrannog yn dychwelyd erbyn 4.30

Lawrlwytho adnoddau...

Dydd Mercher 2il o Fedi Ysgol ar agor i'r holl ddisgyblion, ysgol yn cau am 12.30, Dydd Iau, 3ydd o Fedi ysgol ar agor fel yr arfer 22 hours ago.

Croeso

Pleser yw cael eich croesawu i’n gwefan fel eich Prifathro newydd. Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn i mi ac i holl randdeiliaid Garth Olwg gyda nifer o ddatblygiadau newydd o fewn y sector uwchradd. Braint ac anrhydedd yw cael ymgymryd...

Ffarwel a diolch

Hoffwn ddiolch i bawb am yr holl negeseuon a dymuniadau da ar achlysur fy ymddeoliad.  Mae hi wedi bod yn fraint arwain yr ysgol arbennig hon dros y tair blynedd diwethaf ac mae canlyniadau gwych heddiw yn gyfle i ddathlu ein cynnydd d...

Canlyniadau TGAU Gorau Erioed!

Blwyddyn 11 yn cyrraedd safonau uchel! Rydym yn estyn llongyfarchiadau arbennig i’n hymgeiswyr TGAU a BTEC Lefel 2 ar eu canlyniadau ardderchog. Dywedodd y Pennaeth, Mrs Angela Williams, “Rwyf yn falch tu hwnt o lwyddiannau&rsq...

Llongyfarchiadau Ethan Brown

Llongyfarchiadau i Ethan ar ennill lle yng Ngholeg Fitzwilliam Caergrawnt.  Bydd Ethan yn astudio Gwyddorau Naturiol.  Pob hwyl i ti i'r dyfodol....

Trefniadau Diwrnod Canlyniadau TGAU Blwyddyn 10 ac 11

Blwyddyn 11 Bydd yr ysgol ar agor am 09:00 ar Ddydd Iau, 20fed o Awst er mwyn i fyfyrwyr Blwyddyn 11 gasglu eu canlyniadau TGAU/BTEC Lefel 2 o’r Llyfrgell Ysgol. Sicrhewch eich bod yn rhannu gwybodaeth ynglyn a’ch dewis arfaeth...

Canlyniadau Safon Uwch/UG - 13 Awst 2015

Blwyddyn 13 yn camu ymlaen â gwên! Hoffai Ysgol Gyfun Garth Olwg longyfarch ein hymgeiswyr Safon Uwch a diolch i rieni a staff am y gefnogaeth, gwaith caled ac ymroddiad wrth gynorthwyo’r myfyrwyr i gyrraedd set arddercho...

Canlyniadau Safon Uwch/UG - 13 Awst 2015

Bydd canlyniadau Safon Uwch ar gael yn llyfrgell  yr ysgol o 8.30 a chanlyniadau Uwch Gyfrannol ar gael o 9.30 ymlaen.  Defnyddiwch y brif fynedfa os gwelwch yn dda....

Cystadleuaeth Darlunio Gwasg Firefly

Cystadlodd Emily Davies , Charla Grace , Lauren Mogford a Seren Fowler mewn cystadleuaeth darlunio.  Roeddent yn llwyddiannus a dewiswyd eu gwaith celf nhw i’w gael eu harddangos yn y nofel 'White Petals' . Dyma lun ohonynt gydag...

Cystadleuaeth Athletau Cymru

Llongyfarchiadau mawr i dîm athletau bechgyn blwyddyn 8 wnaeth ennill gwobr/plât NASUWT yng Nghystadleuaeth Athletau Cymru yn Aberhonddu. Dyma’r tro gyntaf yn hanes yr ysgol ac yn gyrhaeddiad ardderchog gan y bechgyn.&nb...

Dyddiad Chwaraeon Hafan   Sgôr   Ffwrdd Adroddiad
24.03.15, 3:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 7 Year 7   5   8   Glantaf
24.03.15, 3:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 10 Year 10   8   6   Glantaf
23.03.15, 9:00am Pêl-rwyd Blwyddyn 10 Year 10   16   4   Ysgol Bro Myrddin
23.03.15, 9:00am Pêl-rwyd Blwyddyn 8 Year 8   5   6   Ysgol Bro Myrddin
23.03.15, 9:00am Pêl-rwyd Blwyddyn 9 Year 9   12   7   Ysgol Bro Myrddin
23.03.15, 9:00am Pêl-rwyd Blwyddyn 7 Year 7   4   0   Ysgol Bro Myrddin
Campws Cymunedol Garth Olwg
Y Brif Ffordd
Pentre'r Eglwys, Pontypridd
CF38 1DX

Croeso i'n gwefan...

Pleser yw cael eich croesawu i’n gwefan fel eich Prifathro newydd. Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn i mi ac i holl randdeiliaid Garth Olwg gyda nifer o ddatblygiadau newydd o fewn y sector uwchradd. Braint ac anrhydedd yw cael ymgymryd â’r swydd hon ac felly ar ôl haf prysur o baratoi mae’r amser wedi dod i gymryd yr awenau’n ffurfiol yn llawn brwdfrydedd ac angerdd.

Mawr obeithiaf y cewch fwynhad o bori drwy ein gwefan lle cewch flas ar yr holl gyfleoedd a gweithgareddau y mae ein staff ymroddgar yn eu darparu i’n disgyblion. Yma hefyd cewch ddathlu gyda ni yn llwyddiannau ein disgyblion gweithgar a thalentog. Ymhyfrydwn yn ethos ofalgar yr Ysgol lle mae pwyslais ar les ein disgyblion yn sicrhau eu bod yn gwneud cynnydd ac yn cyflawni eu potensial gyda gwên.

Ymhyfrydwn yn ein hetifeddiaeth gref ac arloesol ac mae holl aelodau presennol yr ysgol yn ymwybodol o’n cyfrifoldeb i sicrhau fod y winllan a roddwyd i’n gofal yn parhau i ffynnu yn yr unfed ganrif ar hugain.

Diolch yn fawr am ymweld â’n gwefan.

Trystan Edwards.

Prifathro.