Twitter:

  • Year 10 and 11 GCSE Result Day – 20.08.15. Please see the arrangements in relation to collecting your results on the school website. 02:20 PM Aug 13th
  • Diwrnod Canlyniadau TGAU Blwyddyn 10 ac 11 - 20.08.15. Gwelwch fanylion casglu canlyniadau ar wefan yr ysgol os gwelwch yn dda. 02:20 PM Aug 13th
  • School Uniform - Merlin Sports have a promotional offer - quote GOMS2015 to receive a 10% discount off any school uniform before 17.07.15. 10:09 AM Jul 13th
  • Gwisg Ysgol - Mae Merlin Sports yn cynnig gostyngiad o 10% ar wisg ysgol - nodwch y rhif GOMS2015 i dderbyn y gostyngiad cyn 17.07.15. 10:09 AM Jul 13th
  • Last day of term Friday, school closes at 1pm. Enjoy the Summer! 10:09 AM Jul 13th

Wythnos Dau

Yn Dechrau: 31/08

Medi

1st
Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd - Dim Ysgol i'r Disgyblion
2nd
Disgyblion yn dychwelyd i'r ysgol - bysiau'n gadael am 12.30

Lawrlwytho adnoddau...

Dydd Mawrth, 1af o Fedi - Diwrnod HMS, Dydd Mercher 2il o Fedi Ysgol ar agor i'r holl ddisgyblion 19 days ago.

Ffarwel a diolch

Hoffwn ddiolch i bawb am yr holl negeseuon a dymuniadau da ar achlysur fy ymddeoliad.  Mae hi wedi bod yn fraint arwain yr ysgol arbennig hon dros y tair blynedd diwethaf ac mae canlyniadau gwych heddiw yn gyfle i ddathlu ein cynnydd d...

Canlyniadau TGAU Gorau Erioed!

Blwyddyn 11 yn cyrraedd safonau uchel! Rydym yn estyn llongyfarchiadau arbennig i’n hymgeiswyr TGAU a BTEC Lefel 2 ar eu canlyniadau ardderchog. Dywedodd y Pennaeth, Mrs Angela Williams, “Rwyf yn falch tu hwnt o lwyddiannau&rsq...

Llongyfarchiadau Ethan Brown

Llongyfarchiadau i Ethan ar ennill lle yng Ngholeg Fitzwilliam Caergrawnt.  Bydd Ethan yn astudio Gwyddorau Naturiol.  Pob hwyl i ti i'r dyfodol....

Trefniadau Diwrnod Canlyniadau TGAU Blwyddyn 10 ac 11

Blwyddyn 11 Bydd yr ysgol ar agor am 09:00 ar Ddydd Iau, 20fed o Awst er mwyn i fyfyrwyr Blwyddyn 11 gasglu eu canlyniadau TGAU/BTEC Lefel 2 o’r Llyfrgell Ysgol. Sicrhewch eich bod yn rhannu gwybodaeth ynglyn a’ch dewis arfaeth...

Canlyniadau Safon Uwch/UG - 13 Awst 2015

Blwyddyn 13 yn camu ymlaen â gwên! Hoffai Ysgol Gyfun Garth Olwg longyfarch ein hymgeiswyr Safon Uwch a diolch i rieni a staff am y gefnogaeth, gwaith caled ac ymroddiad wrth gynorthwyo’r myfyrwyr i gyrraedd set arddercho...

Canlyniadau Safon Uwch/UG - 13 Awst 2015

Bydd canlyniadau Safon Uwch ar gael yn llyfrgell  yr ysgol o 8.30 a chanlyniadau Uwch Gyfrannol ar gael o 9.30 ymlaen.  Defnyddiwch y brif fynedfa os gwelwch yn dda....

Cystadleuaeth Darlunio Gwasg Firefly

Cystadlodd Emily Davies , Charla Grace , Lauren Mogford a Seren Fowler mewn cystadleuaeth darlunio.  Roeddent yn llwyddiannus a dewiswyd eu gwaith celf nhw i’w gael eu harddangos yn y nofel 'White Petals' . Dyma lun ohonynt gydag...

Cystadleuaeth Athletau Cymru

Llongyfarchiadau mawr i dîm athletau bechgyn blwyddyn 8 wnaeth ennill gwobr/plât NASUWT yng Nghystadleuaeth Athletau Cymru yn Aberhonddu. Dyma’r tro gyntaf yn hanes yr ysgol ac yn gyrhaeddiad ardderchog gan y bechgyn.&nb...

Freya Williams yn cyfarfod gyda Gweinidog Chwaraeon Cymru

Dyma lun o Freya Williams, Blwyddyn 7 a gafodd ei gwahodd i gwrdd â’r Gweinidog Chwaraeon i Gymru at y Senedd gyda’i brawd Jacob a’u ffrind a chyn disgybl Ysgol Garth Olwg, Conor Easter. Gwahoddwyd y tri i gwrdd gyd...

Dyddiad Chwaraeon Hafan   Sgôr   Ffwrdd Adroddiad
24.03.15, 3:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 7 Year 7   5   8   Glantaf
24.03.15, 3:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 10 Year 10   8   6   Glantaf
23.03.15, 9:00am Pêl-rwyd Blwyddyn 10 Year 10   16   4   Ysgol Bro Myrddin
23.03.15, 9:00am Pêl-rwyd Blwyddyn 8 Year 8   5   6   Ysgol Bro Myrddin
23.03.15, 9:00am Pêl-rwyd Blwyddyn 9 Year 9   12   7   Ysgol Bro Myrddin
23.03.15, 9:00am Pêl-rwyd Blwyddyn 7 Year 7   4   0   Ysgol Bro Myrddin
Campws Cymunedol Garth Olwg
Y Brif Ffordd
Pentre'r Eglwys, Pontypridd
CF38 1DX

Croeso i'n gwefan...

Croeso i'n gwefan newydd!

Pleser yw’ch gwahodd i bori trwy’r tudalennau amrywiol a dysgu mwy am ein hysgol uchelgeisiol. Rydym yn ymfalchïo yn ein treftadaeth gref ac edrychwn ymlaen yn hyderus at ddyfodol disglair i’n disgyblion oll.

Gobeithiaf yn fawr y cewch yma flas ar holl fwrlwm yr ysgol a hefyd ymdeimlad o ethos gofalgar a hapus ein cymuned arbennig. Cewch ddarllen am amrywiaeth eang ein gweithgareddau allgyrsiol – o sglefrfyrddio i goginio, mae rhywbeth yma at ddant pawb!

Rydym wedi diweddaru ein gwefan yn ddiweddar er mwyn eich galluogi i dderbyn mwy o wybodaeth yn syth o'r hafan. Rydym hefyd yn diweddaru ein safle gyda chyhoeddiadau ysgol a gwybodaeth bwysig felly gwnewch yn siŵr eich bod ymweld â'r safle'n rheolaidd!