Twitter:

Wythnos Un

Yn Dechrau: 15/07

Gorffennaf

22nd
Diwrnod Hyfforddiant mewn Swydd - Dim ysgol i'r disgyblion

Medi

2nd
Diwrnod Symud Swyddogol - Dim ysgol i ddisgyblion
3rd
DPP - Dim ysgol i ddisgyblion

Lawrlwytho adnoddau...

03.09.19 - Disgyblion yn dychwelyd i'r ysgol - Wythnos 1 2 days ago.

Criced!

Llongyfarchiadau mawr i Callum Nicholls sydd wedi'i ddewis i gynrychioli De Orllewin Lloegr yn carfan dan 15 ar gyfer yr Ŵyl Bunbury. ...

Gwisg Ysgol Ysgol 3-19 Medi 2019

 Gweler isod linciau i wybodaeth mewn perthynas a'r wisg ysgol ar gyfer Medi 2019. Diolch http://www.gartholwg.cymru/login/uploaded/Llythyr%20Gwisg%20Uniform%20Letter.pdf http://www.gartholwg.cymru/login/uploaded/Gwybodaeth%20Gwisg%...

Noson Opsiynau Blwyddyn 11 - 31.01.19

Rydym wedi penderfynu gohirio Noson Opsiynau Blwyddyn 11 yfory.  Bydd y Noson Opsiynau'n cael ei gynnal ar nos Fercher, 6ed o Chwefror. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.  ...

Sioe Teulu'r Addams

Tocynnau ar werth nawr! ...

Prif Swyddogion

Llongyfarchiadau i Aneurin James ac Ella Jones-Iles ar gael eu hethol yn Brif Swyddogion! Llongyfarchiadau hefyd i Bethan Horscroft-Preest a Morgan Evans sydd yn Ddirprwy Brif Swyddogion....

Jack Karadogan, Blwyddyn 10

 Dewiswyd Jack i chwarae gyda Thim Pel-droed Cymru ar gyfer bechgyn a anwyd yn 2004.  Dyma gamp ardderchog!...

Her Academi Morgan

Llongyfarchiadau Thomas ac Ella ar eu llwyddiant yn Her Academi Morgan yn y GwyddonLe yn ystod wythnos Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed, ac i ddiolch iddynt am eu cyfraniad gwerthfawr i’r gystadleuaeth. Llongyfarchiadau ...

Cystadleuaeth Rygbi Cwpan y Gleision

Llongyfarchiadau mawr i ddisgyblion Blwyddyn 7 oedd yn rhan o'r gystadleuaeth Cwpan y Gleision.  Enillodd dim Rygbi Pontypridd dan 12 y gystadleuaeth. Llongyfarchiadau hefyd i ddisgyblion Blwyddyn 7 oedd yn cynrychioli Clwb Rygbi Llan...

Rownd Derfynol Cwpan Cymru - Pl-droed i Ferched o dan 15

Mae tîm pêl-droed merched dan 15 oed Ysgol Gyfun Garth Olwg wedi sicrhau buddugoliaeth wych yng ngêm derfynol Cwpan Ysgolion Cymru gafodd ei chynnal yng Nghroesoswallt ddydd Sadwrn (12 Mai). Chwaraeodd y tîm yn erbyn...

Dyddiad Chwaraeon Hafan   Sgôr   Ffwrdd Adroddiad
14.06.17, 7:00pm Rownderi Blwyddyn 10 / Year 10   34   27   Bryn Celynnog
14.06.17, 4:00pm Rownderi Blwyddyn 7/8 / Years 7/8   12   4   Bryn Celynnog
24.05.17, 4:00pm Rownderi Blwyddyn 10   27   14   Ysgol Bro Edern
06.03.17, 4:15pm Pêl-rwyd Blwyddyn 11 / Year 11   1   9   Bryn Celynnog
06.03.17, 4:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 10 / Year 10    16   0   Bryn Celynnog
28.02.17, 4:15pm Pêl-rwyd Blwyddyn 7 Year 7   8   1   Ysgol Llanhari
Campws Cymunedol Garth Olwg
Y Brif Ffordd
Pentre'r Eglwys, Pontypridd
CF38 1DX

Croeso i'n gwefan...

 

 

Pleser yw cael eich croesawu i’n gwefan.  Mawr obeithiaf y cewch fwynhad o bori drwy ein gwefan lle cewch flas ar yr holl gyfleoedd a gweithgareddau y mae ein staff ymroddgar yn eu darparu i’n disgyblion.  Yma hefyd cewch ddathlu gyda ni yn llwyddiannau ein disgyblion gweithgar a thalentog.  Ymhyfrydwn yn ethos ofalgar yr Ysgol lle mae pwyslais ar les ein disgyblion yn sicrhau eu bod yn gwneud cynnydd ac yn cyflawni eu potensial gyda gwên.

Ymhyfrydwn yn ein hetifeddiaeth gref ac arloesol ac mae holl aelodau presennol yr ysgol yn ymwybodol o’n cyfrifoldeb i sicrhau fod y winllan a roddwyd i’n gofal yn parhau i ffynnu yn yr unfed ganrif ar hugain.

Diolch yn fawr am ymweld â’n gwefan.

 

Trystan Edwards

 

Prifathro