Twitter:

  • Please remember tomorrow (12.2.16) - School INSET Day - No School for Pupils. Enjoy the Holidays. about 7 hours ago
  • Cofiwch yfory (12.2.16) - Diwrnod HMS - Dim Ysgol i'r Disgyblion. Mwynhewch y Gwyliau. about 7 hours ago
  • Thank you very much to PC Andrea @schoolbeat for leading sessions on ‘Choose Kiddo’ with Year 7 pupils. Thank you. 02:06 PM Feb 3rd
  • Diolch yn fawr iawn i PC Andrea @schoolbeat am ddod mewn i arwain sesiynau ‘Dewis Kiddo’ gyda disgyblion blwyddyn 7. Diolch 02:06 PM Feb 3rd
  • Wedi cyrraedd nôl yn ddiogel ym Mhrydain. Arrived safely back in Britain. #sgïoGO 09:08 AM Dec 19th

Wythnos Un

Yn Dechrau: 08/02

Chwefror

12th
Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd - Dim Ysgol i'r Disgyblion

Mawrth

3rd
Noson Rieni Blwyddyn 9
17th
Noson Opsiynau Blwyddyn 9
24th
Noson Wobrwyo Canolfan Dysgu Gydol Oes Theatr 5.00 Bl 12-13

Ebrill

28th
Noson Rieni Blwyddyn 10

Mai

12th
Noson Rieni Blwyddyn 7

Mehefin

23rd
Arddangosfa Celf 3.00-6.00
30th
Noson Agored Rhieni Blwyddyn 6

Gorffenaf

13th
Mabolgampau yn Stadiwm Leckwith
20th
Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd - Dim Ysgol i'r Disgyblion

Lawrlwytho adnoddau...

12.02.16 Diwrnod HMS - Dim Ysgol i'r Disgyblion, Mwynhewch y Gwyliau! 8 hours ago.

Fideo Office 365

Mae fideo wedi ei greu i ddangos sut i ddefnyddio’r cod taleb a gallwch ei weld wrth glicio ar y logo uchod.

Llwyddiannau Pel-rwyd

Llongyfarchiadau i Georgia Jenkins ac Emily Poole sydd wedi cael eu dewis i gynrychioli Cymru yn chwarae pêl-rwyd yn Gibraltar ym mis Mawrth.  Llongyfarchiadau hefyd i Gwenno Iolo Davies sydd wedi ei ddewis fel eilydd.  Po...

Neges i'r Rhieni

Yn dilyn gwyntoedd cryfion heddiw, roedd yna berygl o ddifrod i’r adeilad. Yn sgîl hyn bu trafodaethau gyda’r Gwasanaeth Tân er mwyn asesu’r risg. Er mwyn sicrhau diogelwch pawb, penderfynwyd y dylai&...

Freya Williams, Blwyddyn 8 - Mwy o Lwyddiannau Pel-Fasged!

Mae Freya Williams wedi cael ei ddewis i chwarae i dîm Pêl-fasged Merched o dan 16 yn y Bencampwriaethau Ewropeaidd FIBA a fydd yn cael eu cynnal yn Andorra ym mis Gorffennaf.  Llongyfarchiadau Freya a phob lwc!...

Gala Nofio Cenedlaethol yr Urdd

Cystadlodd rhai disgyblion yng Ngala Nofio Cenedlaethol yr Urdd lle cawsant llwyddiant ysgubol.  Gweler isod canlyniadau: Broga 100m i Fechgyn Blwyddyn 9 a 10 - Gwobr Arian James Hobbs Bl 9       &n...

Sgwad Sgwennu

Yn ddiweddar, ymunom ni â’r Sgwad Sgwennu.  Mae’r Sgwad Sgwennu yn creu profiadau newydd ac yn dosbarthu cyfleodd i ddatblygu ein sgiliau.  Mae’r clwb yn cwrdd pob pythefnos ar Ddydd Iau am 1:30.  Rydy...

Ymweliad i Brifysgol De Cymru

Cefais i a 9 disgybl arall o flwyddyn 9 y cyfle i fynd i brifysgol De Cymru. Roedd yn gyfle hynod o dda ac yn fythgofiadwy. Wrth gyrraedd yno eisteddodd ein hysgol ni ac ysgolion eraill mewn ystafell enfawr. Siaradom gyda dyn ac fe gyflwyno...

Ymweliad gan Leanne Wood, Arweinydd Plaid Cymru

Adroddiad gan Branwen Roberts, Blwyddyn 12 Bore dydd Mawrth y pedwerydd ar bymtheg o Ionawr, ymwelodd arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood â’r ysgol.  Cafodd y chweched cyfan sesiwn tuag awr i wrando ar safbwyntiau a synia...

Freya Williams - 7H - Llwyddiannau Pel-Fasged!

Mae Freya wedi ei benodi i fod yn Gapten y dim pel fasged Cymru o dan 14 oed.  Mae'r garfan yn mynd i gystadlu mewn twrnament ym Malta ym mis Ebrill. Llongyfarchiadau Freya a phob lwc!  ...

Dyddiad Chwaraeon Hafan   Sgôr   Ffwrdd Adroddiad
02.02.16, 3:30pm Pêl-rwyd Blwyddyn 7 Year 7   9   0   Llanhari
02.02.16, 3:30pm Pêl-rwyd Blwyddyn 8 / Year 8   4   4   Llanhari
02.02.16, 3:30pm Pêl-rwyd Blwyddyn 10 Year 10   10   15   Llanhari
27.01.16, 3:30pm Pêl-droed Merched Blynyddoedd 7-10 / Years 7-10   7   1   Cardinal Newman
26.01.16, 4:30pm Pêl-rwyd Blwyddyn 9 / Year 9    3   4   Cwm Rhymni
26.01.16, 4:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 8 / Year 8    6   3   Cwm Rhymni
Campws Cymunedol Garth Olwg
Y Brif Ffordd
Pentre'r Eglwys, Pontypridd
CF38 1DX

Croeso i'n gwefan...

Pleser yw cael eich croesawu i’n gwefan fel eich Prifathro newydd. Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn i mi ac i holl randdeiliaid Garth Olwg gyda nifer o ddatblygiadau newydd o fewn y sector uwchradd. Braint ac anrhydedd yw cael ymgymryd â’r swydd hon ac felly ar ôl haf prysur o baratoi mae’r amser wedi dod i gymryd yr awenau’n ffurfiol yn llawn brwdfrydedd ac angerdd.

Mawr obeithiaf y cewch fwynhad o bori drwy ein gwefan lle cewch flas ar yr holl gyfleoedd a gweithgareddau y mae ein staff ymroddgar yn eu darparu i’n disgyblion. Yma hefyd cewch ddathlu gyda ni yn llwyddiannau ein disgyblion gweithgar a thalentog. Ymhyfrydwn yn ethos ofalgar yr Ysgol lle mae pwyslais ar les ein disgyblion yn sicrhau eu bod yn gwneud cynnydd ac yn cyflawni eu potensial gyda gwên.

Ymhyfrydwn yn ein hetifeddiaeth gref ac arloesol ac mae holl aelodau presennol yr ysgol yn ymwybodol o’n cyfrifoldeb i sicrhau fod y winllan a roddwyd i’n gofal yn parhau i ffynnu yn yr unfed ganrif ar hugain.

Diolch yn fawr am ymweld â’n gwefan.

Trystan Edwards.

Prifathro.