Twitter:

  • Dyma restr o'r gweithgareddau sydd ar gael i'r disgyblion / Here is a list of activities available for the pupils http://t.co/tsBQZbXgLr 08:47 AM Oct 1st
  • Lluniau i Flynyddoed 7, 10 a 12 ar fore'r 18fed o Fedi / Photographs for Years 7, 10 and 12 on the morning of 18th September. 11:29 AM Sep 11th
  • Cyfarfod Cyfeillion Garth Olwg 21.09.15 am 4.30 yn yr ysgol / Friends of Garth Olwg meeting 21.09.15 at 4.30 at the school 11:28 AM Sep 11th
  • Wythnos 1 - 14.0915 / Week 1 - 14.09.15 11:24 AM Sep 11th
  • Blwyddyn 12 - Taith Sw Bryste, 'fory, Iau, 03.09.15/Year 12 - Bristol Zoo trip, tomorrow, Thursday, 03.09.15 04:13 PM Sep 2nd

Wythnos Dau

Yn Dechrau: 05/10

Hydref

8th
3.00 Blynyddoedd 7/8/9 Ymarfer Rygbi
16th
Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd - Dim Ysgol i'r Disgyblion

Lawrlwytho adnoddau...

16.10.15 Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd - Dim ysgol i'r disgyblion 1 day ago.

Rhys Britton, Blwyddyn 12 - Llwyddiannau Beicio

Perfformiad gwych arall gan Rhys wrth gystadlu mis diwethaf yng Nghystadleuaeth Criterium Cymru ym Mhorthcawl, Rhys nawr yw'r Pencampwr Cymraeg newydd!   Bydd Rhys yn cystadlu nesaf yn y cystadlaethau ffordd ranbarthol a’r gyst...

Canlyniadau Rygbi

Llongyfarchiadau i dimoedd rygbi Blwyddyn 8 a 10 a enillodd eu gemau yn erbyn Cardinal Newman.   Llongyfarchiadau hefyd i dim y 6ed a enillodd ei gem nhw yn erbyn Ysgol St. Johns....

Llwyddiannau Pel-rwyd

Llongyfarchiadau i Mali Iolo Davies a Nia Osborne, Blwyddyn 8,  sydd wedi eu dewis ar gyfer treial pêl-rwyd i chwarae i’r Sir.  Llongyfarchiadau eto i Mali a Nia sydd wedi llwyddo mynd trwyddo i'r rownd nesaf.  ...

Llwyddiannau Pel-rwyd

Llongyfarchiadau i Grace Postlethwaite, Ela Jones Iles, Georgia Jenkins, Emily Poole a Gwenno Iolo Davies sydd wedi cael eu dewis ar gyfer treial pel-rwyd y Sir. Llongyfarchiadau i Grace, Gwenno ac Emily sydd weddi eu dewis i chwarae i'r...

Llwyddiannau Gymnasteg

Llongyfarchiadau mawr i Isabell, Blwyddyn 10 ac Eliza Price, Blwyddyn 8 ar eu llwyddiannau yng nghystadlaeth gymnasteg yn ddiweddar.  Mae Isabell trwyddo i rownd derfynol Cymru lle bydd yn cynrychioli Cymru De Canolog.  Pob lwc ...

Morgan Jones, Blwyddyn 8, Llwyddiant Sboncen

Llongyfarchiadau i Morgan Jones a wnaeth cystadlu yn ddiweddar mewn twrnamaint Ewropeaidd sboncen (squash). ...

Gruff Lloyd - Gwobr Cyflawniad Cadarnhaol

Dewiswyd Gruff Lloyd fel disgybl y flwyddyn ym mlwyddyn 11 llynedd,  am ei gyfraniad i fywyd yr Ysgol - presenoldeb da, prydlondeb gwych, agwedd gadarnhaol at waith a rhinweddau personol fel cwrteisi a chymryd cyfrifoldeb. Dyma lun o G...

Croeso

Pleser yw cael eich croesawu i’n gwefan fel eich Prifathro newydd. Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn i mi ac i holl randdeiliaid Garth Olwg gyda nifer o ddatblygiadau newydd o fewn y sector uwchradd. Braint ac anrhydedd yw cael ymgymryd...

Ffarwel a diolch

Hoffwn ddiolch i bawb am yr holl negeseuon a dymuniadau da ar achlysur fy ymddeoliad.  Mae hi wedi bod yn fraint arwain yr ysgol arbennig hon dros y tair blynedd diwethaf ac mae canlyniadau gwych heddiw yn gyfle i ddathlu ein cynnydd d...

Dyddiad Chwaraeon Hafan   Sgôr   Ffwrdd Adroddiad
06.10.15, 3:15pm Rygbi Blwyddyn 11 / Year 11   21   0   Hawthorn
29.09.15, 3:30pm Rygbi Blwyddyn 7 year 7 I ffwrdd / Away   45   7   Cardinal Newman
29.09.15, 2:30pm Pêl-rwyd Blwyddyn 7 / Year 7 I ffwrdd / Away   8   0   Cardinal Newman
29.09.15, 2:30pm Pêl-rwyd Blwyddyn 8 / Year 8 I ffwrdd/Away   12   0   Cardinal Newman
23.09.15, 3:30pm Rygbi 6ed / 6th Form / Cartref / Home   15   10   Ysgol St Johns
22.09.15, 4:00pm Pêl-rwyd Tim Dan 16/Team Under 16   14   1   Cardinal Newman
Campws Cymunedol Garth Olwg
Y Brif Ffordd
Pentre'r Eglwys, Pontypridd
CF38 1DX

Croeso i'n gwefan...

Pleser yw cael eich croesawu i’n gwefan fel eich Prifathro newydd. Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn i mi ac i holl randdeiliaid Garth Olwg gyda nifer o ddatblygiadau newydd o fewn y sector uwchradd. Braint ac anrhydedd yw cael ymgymryd â’r swydd hon ac felly ar ôl haf prysur o baratoi mae’r amser wedi dod i gymryd yr awenau’n ffurfiol yn llawn brwdfrydedd ac angerdd.

Mawr obeithiaf y cewch fwynhad o bori drwy ein gwefan lle cewch flas ar yr holl gyfleoedd a gweithgareddau y mae ein staff ymroddgar yn eu darparu i’n disgyblion. Yma hefyd cewch ddathlu gyda ni yn llwyddiannau ein disgyblion gweithgar a thalentog. Ymhyfrydwn yn ethos ofalgar yr Ysgol lle mae pwyslais ar les ein disgyblion yn sicrhau eu bod yn gwneud cynnydd ac yn cyflawni eu potensial gyda gwên.

Ymhyfrydwn yn ein hetifeddiaeth gref ac arloesol ac mae holl aelodau presennol yr ysgol yn ymwybodol o’n cyfrifoldeb i sicrhau fod y winllan a roddwyd i’n gofal yn parhau i ffynnu yn yr unfed ganrif ar hugain.

Diolch yn fawr am ymweld â’n gwefan.

Trystan Edwards.

Prifathro.