Twitter:

  • Gemau rygbi 7 bob ochr i Flynyddoedd 7 ac 8 yfory wedi eu canslo. 7 a side rugby matches for Years 7 and 8 tomorrow have been cancelled. 05:15 PM May 13th
  • Congratulations to Isabell Price, Year 9 who came first in the Eisteddfod's ceramic competition. 09:27 AM May 11th
  • Llongyfarchiadau i Isabell Price, Blwyddyn 9 a ddaeth yn 1af am ddarn o waith serameg yng nghystadleuaeth Eisteddfod yr Urdd. 09:27 AM May 11th
  • Congratulations to Elis Widgery, Year 12 who came 1st in the Eisteddfod's music composition competition. 09:25 AM May 11th
  • Llongyfarchiadau mawr i Elis Widgery Blwyddyn 12 a ddaeth yn 1af yng nghystadleuaeth cyfansoddi cerddoriaeth Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 09:25 AM May 11th

Wythnos Dau

Yn Dechrau: 01/06

Mehefin

8th
Cyfarfod Cyfeillion Garth Olwg
10th
Arholiadau TGAU olaf
17th
Blwyddyn 10 Arholiadau Mewnol yn Dechrau
23rd
Blwyddyn 10 Arholiadau Mewnol yn gorffen
24th
Arholiadau TAG/AS yn Gorffen
Noson Wybodaeth
30th
Disgyblion Blwyddyn 6 yn Ymweld a
Noson Wybodaeth i Rieni Blwyddyn 6, 4.30-6.30, Theatr Canolfan Dysgu Gydol Oes

Gorffenaf

2nd
Noson Rasys Clwb Chwaraeon Llanilltud Faerdref
7th
Mabolgampau yn Stadiwm Leckwith
17th
Ysgol yn cau am 1.00
20th
Diwrnod DPP - Ysgol ar Gau i Ddisgyblion

Lawrlwytho adnoddau...

Hanner Tymor: 25.05.15-29.05.15 24 days ago.

Rydym wedi gwneud rhai newidiadau i'n gwefan

Rydym wedi gwrando ar eich adborth ac wedi gwneud rhai newidiadau i'n gwefan i'w gwneud yn haws i ddod o hyd i wybodaeth.

Emmie Porter Blwyddyn 7

Cystadlodd Emmie Porter yng nghystadleuaeth yn Blackpool a Wolverhampton fel rhan o grŵp ddawnsio.  Enillodd grŵp dawnsio Emmie (allan o dros 20 o dimoedd eraill) sy’n golygu eu bod nawr ym Mhencampwyr Prydain.  ...

Cystadleuaeth Pel-droed BTP Blwyddyn 8 21.05.15

Llongyfarchiadau i dim pel-droed blwyddyn 8 yn ennill y gystadleuaeth BTP! ...

Ymweliad Blwyddyn 4

Cafodd aelodau o flwyddyn 4 o ein hysgolion cynradd gwahoddiad i wario’r diwrnod cyfoethogi cwricwlwm yn yr adran gelf i gael hwyl wrth greu. Thema'r dydd oedd Origami, y traddodiad hen o Siapian. Yn ôl chwedl draddodiadol maen ...

Trychineb Daeargryn Nepal – Gweithgareddau Codi Arian

Llwyddodd yr ysgol i godi dros £750 tuag at yr apêl trwy ddiwrnod o weithgareddau yn yr ysgol. Yn ogystal fe wnaeth dau athro ymdrech arbennig i gefnogi’r achos. Fe wnaeth Mr Rhodri Thomas o’r Adran Gemeg cymryd rha...

Elena Edwards, Blwyddyn 10 Llwyddiannau Karate

Enillodd Elena Edwards wobr Pencampwr y Wlad yn y categori dan 16 yn y 4ydd Ffederasiwn Rhyngwladol  ‘Kyokushinkai Karate Clicker’ yng Ngroeg. Mae Ellie wedi bod yn aelod o Glwb Karate Ynysybwl ers iddi fod yn 7 mlwydd oed...

Canlyniadau Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

Llongyfarchiadau mawr i Elis Widgery Blwyddyn 12 a ddaeth yn 1af yng nghystadleuaeth cyfansoddi cerddoriaeth Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.   Llongyfarchiadau hefyd i Isabell Price Blwyddyn 9 hefyd ddaeth yn 1af am ddarn o waith se...

Emily Poole, Blwyddyn 10 Pel-droed

Mae Emily Poole Bl.10 wedi cael ei ddewis i gynrychioli Tîm Pêl-droed Cymru dan 17 yr wythnos hon ac yn y garfan sydd yn chwarae yn erbyn Ynysoedd y Faroe, Kazakstan a Ffrainc yn Ystrad Mynych....

Rhys Britton, Year 11 - Cystadleuaeth Beicio Prydeinig Ynys Manaw

Llongyfarchiadau mawr i Rhys Britton yn gystadleuaeth beicio yn Ynys Manaw dros y penwythnos.  Llwyddodd Rhys i ddod yn ail yn y cam gyntaf ac yn gyntaf yn y drydydd cam o'r ras....

Dyddiad Chwaraeon Hafan   SgĂŽr   Ffwrdd Adroddiad
24.03.15, 3:00pm PĂȘl-rwyd Blwyddyn 7 Year 7   5   8   Glantaf
24.03.15, 3:00pm PĂȘl-rwyd Blwyddyn 10 Year 10   8   6   Glantaf
23.03.15, 9:00am PĂȘl-rwyd Blwyddyn 10 Year 10   16   4   Ysgol Bro Myrddin
23.03.15, 9:00am PĂȘl-rwyd Blwyddyn 8 Year 8   5   6   Ysgol Bro Myrddin
23.03.15, 9:00am PĂȘl-rwyd Blwyddyn 9 Year 9   12   7   Ysgol Bro Myrddin
23.03.15, 9:00am PĂȘl-rwyd Blwyddyn 7 Year 7   4   0   Ysgol Bro Myrddin
Campws Cymunedol Garth Olwg
Y Brif Ffordd
Pentre'r Eglwys, Pontypridd
CF38 1DX

Croeso i'n gwefan...

Croeso i'n gwefan newydd!

Pleser yw’ch gwahodd i bori trwy’r tudalennau amrywiol a dysgu mwy am ein hysgol uchelgeisiol. Rydym yn ymfalchïo yn ein treftadaeth gref ac edrychwn ymlaen yn hyderus at ddyfodol disglair i’n disgyblion oll.

Gobeithiaf yn fawr y cewch yma flas ar holl fwrlwm yr ysgol a hefyd ymdeimlad o ethos gofalgar a hapus ein cymuned arbennig. Cewch ddarllen am amrywiaeth eang ein gweithgareddau allgyrsiol – o sglefrfyrddio i goginio, mae rhywbeth yma at ddant pawb!

Rydym wedi diweddaru ein gwefan yn ddiweddar er mwyn eich galluogi i dderbyn mwy o wybodaeth yn syth o'r hafan. Rydym hefyd yn diweddaru ein safle gyda chyhoeddiadau ysgol a gwybodaeth bwysig felly gwnewch yn siŵr eich bod ymweld â'r safle'n rheolaidd!