Twitter:

  • Cyfarfod nesaf Cyfeillion Garth Olwg 2.11.15 am 4.30 yn yr ysgol / Friends of Garth Olwg next meeting 2.11.15 at 4.30 at the school 04:14 PM Oct 22nd
  • 19.10.15 Blwyddyn 11 Gem Rygbi yn erbyn Ysgol Llanhari (I ffwrdd) / Year 11 Rugby Match v Ysgol Llanhari (Away) 09:54 AM Oct 15th
  • Cofiwch 16.10.15 - Diwrnod HMS - Dim ysgol i'r disgyblion / 16.10.15 - INSET Day - No school for pupils 07:50 AM Oct 14th
  • Dyma restr o'r gweithgareddau sydd ar gael i'r disgyblion / Here is a list of activities available for the pupils http://t.co/tsBQZbXgLr 07:47 AM Oct 1st
  • Lluniau i Flynyddoed 7, 10 a 12 ar fore'r 18fed o Fedi / Photographs for Years 7, 10 and 12 on the morning of 18th September. 10:29 AM Sep 11th

Wythnos Dau

Yn Dechrau: 30/11

Rhagfyr

1st
Gala Nofio'r Urdd
10th
Noson Rieni Blwyddyn 12/13
18th
Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd - Dim Ysgol i'r Disgyblion

Ionawr

14th
Noson Rieni Blwyddyn 10

Chwefror

12th
Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd - Dim Ysgol i'r Disgyblion

Mawrth

3rd
Noson Rieni Blwyddyn 9
24th
Noson Rieni Blwyddyn 8

Mai

12th
Noson Rieni Blwyddyn 7

Lawrlwytho adnoddau...

Wythnos 2 1 day ago.

Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant – Arolwg o Rieni 2015

Hoffai Rhondda Cynon Taf eich barn am ofal plant sydd ar gael yn eich ardal chi ar hyn o bryd. Mae eich barn yn bwysig i ni ac fe fydd yn ein helpu i ddatblygu gofal plant ble a phryd bynnag y mae ei angen. Bydd yr wybodaeth rydych chi'n e...

Cystadleuaeth Pel-Rwyd yr Urdd - 19.11.15

Blwyddyn 7 Ysgol Gyfun Garth Olwg 4-1 Ysgol Gyfun Plasmawr Ysgol Gyfun Garth Olwg 4-1 Ysgol St John Lloyd   Ysgol Gyfun Garth Olwg 3-0  Ysgol Gyfun Cwrt Sart, Ysgol Gyfun Garth Olwg 7-0 Ysgol Gyfun Treorci Ysgo...

Canlyniadau Cystadleuaeth Badminton RhCT

Blynyddoedd 7/8 Bechgyn - 2il Blynyddoedd 7/8 Merched – 3ydd Blynyddoedd 9/10 Bechgyn – 2il Da iawn i bawb a gystadlodd!...

Taith y Clwb Gwyddoniaeth i Ysbyty Prifysgol Cymru

Dydd Iau diwethaf gwahoddwyd disgyblion y Clwb Gwyddoniaeth i ymweld ag Ysbyty Prifysgol Cymru, y Waun lle cawsom ein tywys trwy waith nifer o wahanol adrannau gan roi uwch olwg i ni o’r math o waith sy’n cael ei wneud ynddynt.&...

Llwyddiannau Pel-rwyd

Llongyfarchiadau i Georgia Jenkins ac Emily Poole, Blwyddyn 11 a Gwenno Iolo Davies Blwyddyn 10 am gael eu dewis i gynrychioli dim pêl-rwyd Cymru dan 17. ...

Sefydliad Nuffield - Dafydd Roberts Bl 12

Mae’r sefydliad Nuffield yn rhoi cyfle i ddisgyblion yn flwyddyn 12 treulio ei haf yn gwneud ymchwil gwyddonol gyda sefydliad sy’n gwneud ymchwiliadau yn y byd gwaith. Roedd fy lleoliad i yn yr Ysgol Seicoleg ym Mhrifysgol Caer...

Rhys Britton, Blwyddyn 12 - Llwyddiannau Beicio

Cystadlodd Rhys ym Mhencampwriaethau Dan 16 Prydain ym Manceinion.  Enillodd ef a'i dim y wobr Aur a Phencampwriaethau Prydain. Perfformiad ardderchog arall gan Rhys.   Llongyfarchiadau.           ...

Rhys Britton, Blwyddyn 12 - Llwyddiannau Beicio

Dyma lun o Rhys Britton, Blwyddyn 12 yn cynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth pencampwyr ffyrdd rhanbarthol yn ddiweddar.  Enillodd Cymru'r gystadleuaeth!   Da iawn Rhys. ...

Freya Williams - 7H - Llwyddiannau Pel-Fasged!

Mae Freya Blwyddyn 8 wedi cael ei ddewis i chwarae yn dimoedd pêl-fasged merched Dan 14 a Dan 16 ar gyfer 2015/16. Erbyn hyn trwy ddilyn cyrsiau mae Freya nawr hefyd yn gymwys mewn: Pêl-fasged Cymru Lefel 1 Dyfarnwraig a P&ec...

Dyddiad Chwaraeon Hafan   SgĂŽr   Ffwrdd Adroddiad
25.11.15, 3:30pm Hoci Blwyddyn 7/8 Year 7/9   8   2   Cardinal Newman
24.11.15, 4:00pm PĂȘl-rwyd Blwyddyn 8 / Year 8    7   9   Ysgol Uwchradd Caerdydd / Cardiff High School
24.11.15, 4:00pm PĂȘl-rwyd Blwyddyn 7 Year 7   0   12   Ysgol Uwchradd Caerdydd Bl 8 / Cardiff High School Yr 8
24.11.15, 3:00pm PĂȘl-rwyd Tim Dan 16/Team Under 16   29   6   Ysgol Uwchradd Caerdydd / Cardiff High School
10.11.15, 3:30pm PĂȘl-rwyd Tim Dan 16/Team Under 16   12   8   Ysgol Gyfun Glantaf
10.11.15, 3:30pm PĂȘl-rwyd Tim Dan 18/Team Under 18   13   9   Ysgol Gyfun Glantaf
Campws Cymunedol Garth Olwg
Y Brif Ffordd
Pentre'r Eglwys, Pontypridd
CF38 1DX

Croeso i'n gwefan...

Pleser yw cael eich croesawu i’n gwefan fel eich Prifathro newydd. Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn i mi ac i holl randdeiliaid Garth Olwg gyda nifer o ddatblygiadau newydd o fewn y sector uwchradd. Braint ac anrhydedd yw cael ymgymryd â’r swydd hon ac felly ar ôl haf prysur o baratoi mae’r amser wedi dod i gymryd yr awenau’n ffurfiol yn llawn brwdfrydedd ac angerdd.

Mawr obeithiaf y cewch fwynhad o bori drwy ein gwefan lle cewch flas ar yr holl gyfleoedd a gweithgareddau y mae ein staff ymroddgar yn eu darparu i’n disgyblion. Yma hefyd cewch ddathlu gyda ni yn llwyddiannau ein disgyblion gweithgar a thalentog. Ymhyfrydwn yn ethos ofalgar yr Ysgol lle mae pwyslais ar les ein disgyblion yn sicrhau eu bod yn gwneud cynnydd ac yn cyflawni eu potensial gyda gwên.

Ymhyfrydwn yn ein hetifeddiaeth gref ac arloesol ac mae holl aelodau presennol yr ysgol yn ymwybodol o’n cyfrifoldeb i sicrhau fod y winllan a roddwyd i’n gofal yn parhau i ffynnu yn yr unfed ganrif ar hugain.

Diolch yn fawr am ymweld â’n gwefan.

Trystan Edwards.

Prifathro.