Twitter:

  • School Uniform - Merlin Sports have a promotional offer - quote GOMS2015 to receive a 10% discount off any school uniform before 17.07.15. 10:09 AM Jul 13th
  • Gwisg Ysgol - Mae Merlin Sports yn cynnig gostyngiad o 10% ar wisg ysgol - nodwch y rhif GOMS2015 i dderbyn y gostyngiad cyn 17.07.15. 10:09 AM Jul 13th
  • Last day of term Friday, school closes at 1pm. Enjoy the Summer! 10:09 AM Jul 13th
  • Diwrnod olaf y tymor ar ddydd Gwener, ysgol yn cau am 1 o’r gloch. Mwynhewch yr Haf! 10:09 AM Jul 13th
  • School Sports Day at Leckwith Stadium on Tuesday, 7th July. 02:34 PM Jul 3rd

Wythnos Dau

Yn Dechrau: 03/08


Lawrlwytho adnoddau...

Diwedd Tymor: 1 o'r gloch ar 17.07.15 62 days ago.

Cystadleuaeth Darlunio Gwasg Firefly

Cystadlodd Emily Davies , Charla Grace , Lauren Mogford a Seren Fowler mewn cystadleuaeth darlunio.  Roeddent yn llwyddiannus a dewiswyd eu gwaith celf nhw i’w gael eu harddangos yn y nofel 'White Petals' . Dyma lun ohonynt gydag...

Cystadleuaeth Athletau Cymru

Llongyfarchiadau mawr i dîm athletau bechgyn blwyddyn 8 wnaeth ennill gwobr/plât NASUWT yng Nghystadleuaeth Athletau Cymru yn Aberhonddu. Dyma’r tro gyntaf yn hanes yr ysgol ac yn gyrhaeddiad ardderchog gan y bechgyn.&nb...

Freya Williams yn cyfarfod gyda Gweinidog Chwaraeon Cymru

Dyma lun o Freya Williams, Blwyddyn 7 a gafodd ei gwahodd i gwrdd â’r Gweinidog Chwaraeon i Gymru at y Senedd gyda’i brawd Jacob a’u ffrind a chyn disgybl Ysgol Garth Olwg, Conor Easter. Gwahoddwyd y tri i gwrdd gyd...

Newyddion Athletau

Longyfarchiadau i dîm athletau bechgyn blwyddyn 8 a ddaeth  yn 2il yn y rownd gynderfynol cystadleuaeth NASUWT Cymru Llongyfarchiadau hefyd i dîm athletau merched blwyddyn 8/9 a ddaeth yn 3ydd er ei fod yn cystadlu yn erby...

Noson Rasys Cyfeillion Garth Olwg - 02.07.15 am 7.30

Dewch i ymuno a ni yng Nghlwb Chwaraeon Llanilltud Faerdref ar nos Iau, 2il o Orffennaf am 7.30 tan yn hwyr.  Mynediad am ddim! ...

Blwyddyn 10 Disgyblion TGAU Addysg Gorfforol - Cwrs Achub Bywyd

Cwrs Achub Bywyd ar gyfer disgyblion Blwyddyn 10 yn dechrau ar ddydd Llun, 6ed o Orffennaf.  Cofiwch eich cit nofio a hen grys t. Diolch...

Taith Gwaith Maes Bioleg Blwyddyn 10 i Sir Benfro - 03.07.15

Byddwn yn ymadael yr ysgol erbyn 8.30 y bore ar ddydd Gwener, 3ydd o Orffennaf a dychwelyd i’r ysgol erbyn prynhawn dydd Sul, 5ed o Orffennaf. Cofiwch ddod â’r ganlynol - Dillad twym a dillad haf, cot wrth-ddŵ...

Taith Addysgol i Florida

Hoffem cynnig cyfle i chi caniatau i’ch mab/merch fynychu taith addysgol i Florida yn ystod Gwyliau Pasg, Ebrill 2017. Yr ydym wedi trefnu Noson Wybodaeth i Rieni ar ddydd Mercher y 1af o Orffennaf yma yn y Ganolfan Dysgu Gydol Oes a...

Gostyngiad Gwisg Ysgol - Merlin Sports

Gwisg Ysgol - Mae Merlin Sports yn cynnig gostyngiad o 10% ar wisg ysgol  - nodwch y rhif GOMS2015 i dderbyn y gostyngiad cyn 17eg o Orffennaf 2015. ...

Dyddiad Chwaraeon Hafan   Sgôr   Ffwrdd Adroddiad
24.03.15, 3:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 7 Year 7   5   8   Glantaf
24.03.15, 3:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 10 Year 10   8   6   Glantaf
23.03.15, 9:00am Pêl-rwyd Blwyddyn 10 Year 10   16   4   Ysgol Bro Myrddin
23.03.15, 9:00am Pêl-rwyd Blwyddyn 8 Year 8   5   6   Ysgol Bro Myrddin
23.03.15, 9:00am Pêl-rwyd Blwyddyn 9 Year 9   12   7   Ysgol Bro Myrddin
23.03.15, 9:00am Pêl-rwyd Blwyddyn 7 Year 7   4   0   Ysgol Bro Myrddin
Campws Cymunedol Garth Olwg
Y Brif Ffordd
Pentre'r Eglwys, Pontypridd
CF38 1DX

Croeso i'n gwefan...

Croeso i'n gwefan newydd!

Pleser yw’ch gwahodd i bori trwy’r tudalennau amrywiol a dysgu mwy am ein hysgol uchelgeisiol. Rydym yn ymfalchïo yn ein treftadaeth gref ac edrychwn ymlaen yn hyderus at ddyfodol disglair i’n disgyblion oll.

Gobeithiaf yn fawr y cewch yma flas ar holl fwrlwm yr ysgol a hefyd ymdeimlad o ethos gofalgar a hapus ein cymuned arbennig. Cewch ddarllen am amrywiaeth eang ein gweithgareddau allgyrsiol – o sglefrfyrddio i goginio, mae rhywbeth yma at ddant pawb!

Rydym wedi diweddaru ein gwefan yn ddiweddar er mwyn eich galluogi i dderbyn mwy o wybodaeth yn syth o'r hafan. Rydym hefyd yn diweddaru ein safle gyda chyhoeddiadau ysgol a gwybodaeth bwysig felly gwnewch yn siŵr eich bod ymweld â'r safle'n rheolaidd!