Twitter:

  • Please remember tomorrow (12.2.16) - School INSET Day - No School for Pupils. Enjoy the Holidays. 02:20 PM Feb 11th
  • Cofiwch yfory (12.2.16) - Diwrnod HMS - Dim Ysgol i'r Disgyblion. Mwynhewch y Gwyliau. 02:20 PM Feb 11th
  • Thank you very much to PC Andrea @schoolbeat for leading sessions on ‘Choose Kiddo’ with Year 7 pupils. Thank you. 03:06 PM Feb 3rd
  • Diolch yn fawr iawn i PC Andrea @schoolbeat am ddod mewn i arwain sesiynau ‘Dewis Kiddo’ gyda disgyblion blwyddyn 7. Diolch 03:06 PM Feb 3rd
  • Wedi cyrraedd nôl yn ddiogel ym Mhrydain. Arrived safely back in Britain. #sgïoGO 10:08 AM Dec 19th

Wythnos Un

Yn Dechrau: 09/05

Mehefin

23rd
Arddangosfa Celf 3.00-6.00
30th
Noson Agored Rhieni Blwyddyn 6

Gorffenaf

13th
Mabolgampau yn Stadiwm Leckwith
20th
Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd - Dim Ysgol i'r Disgyblion

Lawrlwytho adnoddau...

23.05.16 Wythnos 1 7 days ago.

Fideo Office 365

Mae fideo wedi ei greu i ddangos sut i ddefnyddio’r cod taleb a gallwch ei weld wrth glicio ar y logo uchod.

Cystadleuaeth Pl-droed - Cwpan Ysgolion Rhondda a Phontypridd

Enillodd tîm pêl-droed Blwyddyn 11 y gystadleuaeth Cwpan Ysgolion Rhondda a Phontypridd yn erbyn Ysgol Gymunedol Sir y Porth.  Y sgôr derfynol oedd Garth Olwg 2 Ysgol Gymunedol Sir y Porth 1.   Llongyfarchiadau...

Cystadleuaeth Athletau'r Sir - Aberhonddu

Gweler isod y canlyniadau: Clwydi               Clara Nuthall               1af Naid Uchel       Ellie Stonehewer         2il Naid D...

Holly Huggins Blwyddyn 11 - Cystadleuaeth Ranbarthol Rhwyfo

Cystadlodd Holly Huggins fel rhan o dîm rhwyfo Cymru yng nghystadleuaeth ranbarthol rhwyfo yn Nottingham. Cyrhaeddodd y tîm y rownd derfynol a daeth y dim yn 5ed. ...

At Sylw Rhieni Blwyddyn 7 yn unig - Micro:Bit BBC

Mae eich plentyn chi ymysg miliwn o blant Blwyddyn 7 ysgolion Cymru sy'n derbyn cyfrifiaduron bach, fel rhan o gynllun y BBC, i annog pobl ifanc i fod yn greadigol gyda thechnoleg. Mae'r BBC Micro:Bit yn gyfrifiadur maint poced y mae modd ...

Cystadleuaeth Rygbi 7 bob ochr - Ysgolion Pontypridd

Llongyfarchiadau i dîm rygbi Blwyddyn 7 a 9 roedd wedi  cystadlu yn y gystadleuaeth 7 pob ochr Ysgolion Pontypridd. Chwaraeodd y ddau dîm yn arbennig o dda gyda dîm blwyddyn 7 yn curo Ysgol Uwchradd Pontypridd yn y g&...

Cystadleuaeth Pl-droed Cwpan Ysgolion Rhondda a Pontypridd - Blwyddyn 11

Llongyfarchiadau i dîm pêl-droed Blwyddyn 11 sydd trwyddo i'r rownd derfynol ar ôl ennill y gêm gyn derfynol yn erbyn y Ddraenen Wen 4 - 1!   Pob lwc i'r tim ar gyfer y rown derfynol!...

Llwyddiant Cystadleuaeth Cynllun Beirianneg Addysg Cymru

Llongyfarchiadau i dîm buddugol Garth Olwg 1! Ar y 24ain o Fawrth cafodd gwaith un o dimau Ffiseg Garth Olwg ei gwobrwyo gyda siec £500 am “Cymhwysiad mwyaf effeithiol o Dechnoleg Gwybodaeth”. Roedd y timoedd wedi g...

Cystadleuaeth Prydeinig Traws Gwlad SIAB - Daniel John

Cystadlodd Daniel John , Blwyddyn 9 yng nghystadleuaeth SIAB traws gwlad yn cynrychioli Cymru yng Nghaeredin.  Daeth Daniel yn 18fed yn y ras a daeth tim Cymru yn ail....

Dyddiad Chwaraeon Hafan   Sgôr   Ffwrdd Adroddiad
22.03.16, 4:15pm Pêl-rwyd Blwyddyn 7a / Team Year 7a   11   0   Bro Morgannwg
22.03.16, 4:15pm Pêl-rwyd Blwyddyn 7b / Team year 7b   3   0   Bro Morgannwg
22.03.16, 4:15pm Pêl-rwyd Blwyddyn 8 / Year 8    16   4   Bro Morgannwg
22.03.16, 4:15pm Pêl-rwyd Blwyddyn 9 / Year 9    8   12   Bro Morgannwg
25.02.16, 4:00pm Hoci Blwyddyn 7 ac 8 - Year 7 and 8   5   0   Ysgol Cardinal Newman
10.02.16, 4:00pm Pêl-droed Merched Tim Olwg   1   0   Ysgol Uwchradd Pontypridd
Campws Cymunedol Garth Olwg
Y Brif Ffordd
Pentre'r Eglwys, Pontypridd
CF38 1DX

Croeso i'n gwefan...

Pleser yw cael eich croesawu i’n gwefan fel eich Prifathro newydd. Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn i mi ac i holl randdeiliaid Garth Olwg gyda nifer o ddatblygiadau newydd o fewn y sector uwchradd. Braint ac anrhydedd yw cael ymgymryd â’r swydd hon ac felly ar ôl haf prysur o baratoi mae’r amser wedi dod i gymryd yr awenau’n ffurfiol yn llawn brwdfrydedd ac angerdd.

Mawr obeithiaf y cewch fwynhad o bori drwy ein gwefan lle cewch flas ar yr holl gyfleoedd a gweithgareddau y mae ein staff ymroddgar yn eu darparu i’n disgyblion. Yma hefyd cewch ddathlu gyda ni yn llwyddiannau ein disgyblion gweithgar a thalentog. Ymhyfrydwn yn ethos ofalgar yr Ysgol lle mae pwyslais ar les ein disgyblion yn sicrhau eu bod yn gwneud cynnydd ac yn cyflawni eu potensial gyda gwên.

Ymhyfrydwn yn ein hetifeddiaeth gref ac arloesol ac mae holl aelodau presennol yr ysgol yn ymwybodol o’n cyfrifoldeb i sicrhau fod y winllan a roddwyd i’n gofal yn parhau i ffynnu yn yr unfed ganrif ar hugain.

Diolch yn fawr am ymweld â’n gwefan.

Trystan Edwards.

Prifathro.