Twitter:

Wythnos Dau

Yn Dechrau: 08/02

Chwefror

12th
Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd - Dim Ysgol i'r Disgyblion

Mawrth

3rd
Noson Rieni Blwyddyn 9
17th
Noson Opsiynau Blwyddyn 9
24th
Noson Wobrwyo Canolfan Dysgu Gydol Oes Theatr 5.00 Bl 12-13

Ebrill

28th
Noson Rieni Blwyddyn 10

Mai

12th
Noson Rieni Blwyddyn 7

Mehefin

23rd
Arddangosfa Celf 3.00-6.00
30th
Noson Agored Rhieni Blwyddyn 6

Gorffenaf

13th
Mabolgampau yn Stadiwm Leckwith
20th
Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd - Dim Ysgol i'r Disgyblion

Lawrlwytho adnoddau...

01.02.16 - Wythnos 2 4 days ago.

Fideo Office 365

Mae fideo wedi ei greu i ddangos sut i ddefnyddio’r cod taleb a gallwch ei weld wrth glicio ar y logo uchod.

Gala Nofio Cenedlaethol yr Urdd

Cystadlodd rhai disgyblion yng Ngala Nofio Cenedlaethol yr Urdd lle cawsant llwyddiant ysgubol.  Gweler isod canlyniadau: Broga 100m i Fechgyn Blwyddyn 9 a 10 - Gwobr Arian James Hobbs Bl 9       &n...

Sgwad Sgwennu

Yn ddiweddar, ymunom ni â’r Sgwad Sgwennu.  Mae’r Sgwad Sgwennu yn creu profiadau newydd ac yn dosbarthu cyfleodd i ddatblygu ein sgiliau.  Mae’r clwb yn cwrdd pob pythefnos ar Ddydd Iau am 1:30.  Rydy...

Ymweliad i Brifysgol De Cymru

Cefais i a 9 disgybl arall o flwyddyn 9 y cyfle i fynd i brifysgol De Cymru. Roedd yn gyfle hynod o dda ac yn fythgofiadwy. Wrth gyrraedd yno eisteddodd ein hysgol ni ac ysgolion eraill mewn ystafell enfawr. Siaradom gyda dyn ac fe gyflwyno...

Ymweliad gan Leanne Wood, Arweinydd Plaid Cymru

Adroddiad gan Branwen Roberts, Blwyddyn 12 Bore dydd Mawrth y pedwerydd ar bymtheg o Ionawr, ymwelodd arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood â’r ysgol.  Cafodd y chweched cyfan sesiwn tuag awr i wrando ar safbwyntiau a synia...

Freya Williams - 7H - Llwyddiannau Pel-Fasged!

Mae Freya wedi ei benodi i fod yn Gapten y dim pel fasged Cymru o dan 14 oed.  Mae'r garfan yn mynd i gystadlu mewn twrnament ym Malta ym mis Ebrill. Llongyfarchiadau Freya a phob lwc!  ...

Gala Nofio'r Urdd

Dyma lun o'r disgyblion a gystadlodd yng Ngala Nofio'r Urdd.  Enillwyd 17 ras gwahanol ac maent trwyddo i'r gystadleuaeth Genedlaethol ym mis Ionawr.   Da iawn a phob lwc i'r disgyblion!...

Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant Arolwg o Rieni 2015

Hoffai Rhondda Cynon Taf eich barn am ofal plant sydd ar gael yn eich ardal chi ar hyn o bryd. Mae eich barn yn bwysig i ni ac fe fydd yn ein helpu i ddatblygu gofal plant ble a phryd bynnag y mae ei angen. Bydd yr wybodaeth rydych chi'n e...

Cystadleuaeth Pel-Rwyd yr Urdd - 19.11.15

Blwyddyn 7 Ysgol Gyfun Garth Olwg 4-1 Ysgol Gyfun Plasmawr Ysgol Gyfun Garth Olwg 4-1 Ysgol St John Lloyd   Ysgol Gyfun Garth Olwg 3-0  Ysgol Gyfun Cwrt Sart, Ysgol Gyfun Garth Olwg 7-0 Ysgol Gyfun Treorci Ysgo...

Dyddiad Chwaraeon Hafan   Sgôr   Ffwrdd Adroddiad
27.01.16, 3:30pm Pêl-droed Merched Blynyddoedd 7-10 / Years 7-10   7   1   Cardinal Newman
26.01.16, 4:30pm Pêl-rwyd Blwyddyn 9 / Year 9    3   4   Cwm Rhymni
26.01.16, 4:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 8 / Year 8    6   3   Cwm Rhymni
26.01.16, 3:30pm Pêl-rwyd Blwyddyn 7 Year 7   3   0   Cwm Rhymni
13.01.16, 3:30pm Pêl-droed Blwyddyn 7 Year 7 Girls/Merched   3   1   Bryncelynnog
13.01.16, 3:30pm Pêl-droed Blwyddyn 8 / Year 8 Merched/Girls   1   2   Bryncelynnog
Campws Cymunedol Garth Olwg
Y Brif Ffordd
Pentre'r Eglwys, Pontypridd
CF38 1DX

Croeso i'n gwefan...

Pleser yw cael eich croesawu i’n gwefan fel eich Prifathro newydd. Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn i mi ac i holl randdeiliaid Garth Olwg gyda nifer o ddatblygiadau newydd o fewn y sector uwchradd. Braint ac anrhydedd yw cael ymgymryd â’r swydd hon ac felly ar ôl haf prysur o baratoi mae’r amser wedi dod i gymryd yr awenau’n ffurfiol yn llawn brwdfrydedd ac angerdd.

Mawr obeithiaf y cewch fwynhad o bori drwy ein gwefan lle cewch flas ar yr holl gyfleoedd a gweithgareddau y mae ein staff ymroddgar yn eu darparu i’n disgyblion. Yma hefyd cewch ddathlu gyda ni yn llwyddiannau ein disgyblion gweithgar a thalentog. Ymhyfrydwn yn ethos ofalgar yr Ysgol lle mae pwyslais ar les ein disgyblion yn sicrhau eu bod yn gwneud cynnydd ac yn cyflawni eu potensial gyda gwên.

Ymhyfrydwn yn ein hetifeddiaeth gref ac arloesol ac mae holl aelodau presennol yr ysgol yn ymwybodol o’n cyfrifoldeb i sicrhau fod y winllan a roddwyd i’n gofal yn parhau i ffynnu yn yr unfed ganrif ar hugain.

Diolch yn fawr am ymweld â’n gwefan.

Trystan Edwards.

Prifathro.